about program

image

โปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษผ่านคอมพิวเตอร์ ซึ่งจะเป็นเครื่องมือที่ช่วยพัฒนาการเรียนรู้ภาษาอังกฤษของคนไทย

ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนสามารถใช้ภาษาอังกฤษเพื่อสื่อสารในชีวิตประจำวันได้

มีระบบ AI มาช่วยประมวลผลหาผลลัพธ์ที่ดีที่สุดให้แก่ผู้เรียน เสมือนมีครูส่วนตัวที่คอยวิเคราะห์ความสามารถและปรับบทเรียนให้ผู้เรียนได้เป็นรายบุคคล
เรียนได้ทุกที่ทุกเวลา สามารถจัดการเวลาเรียนให้เข้ากับไลฟ์สไตล์ได้
ค่าใช้จ่ายมีราคาต่ำกว่าและคุ้มค่าเมื่อเทียบกับจำนวนเวลาที่ผู้เรียนสามารถเรียนได้

 

image

ภายในโปรแกรม Speed English มีเทคโนโลยี AI (ปัญญาประดิษฐ์) เป็นกลไกสำคัญในการช่วยวิเคราะห์และประมวลผล
หาผลลัพธ์ที่ดีที่สุดมาช่วยในการพัฒนาทักษะของผู้เรียน

AI + Speed English

 

จดจำรายละเอียดผู้เรียน

จดจำรายละเอียดของผู้เรียน เช่น รูปแบบการตอบคำถาม เวลาที่ใช้ในการตอบถูกตอบผิดมากน้อยเท่าใด

เลือกบทเรียนที่เหมาะสม

เลือกบทเรียนที่เหมาะสมกับผู้เรียน
โดยไม่ให้เนื้อหาในแบบฝึกยากหรือง่าย
จนเกินไป

วิเคราะห์การเรียนของผู้เรียน

วิเคราะห์การเรียนเป็นรายบุคคล โดยวิเคราะห์ความสามารถของผู้เรียนว่าถนัดและไม่ถนัดในเรื่องใด

ปรับบทเรียนให้ดียิ่งขึ้น

ปรับบทเรียนให้ผู้เรียนตลอดเวลา เพื่อให้ความสามารถของผู้เรียนมีการพัฒนาขึ้นเรื่อยๆอย่างต่อเนื่อง

เป้าหมายสำคัญที่เรายึดมั่น

 • มุ่งเน้นการสื่อสารในชีวิตประจำวัน

  เพราะที่ผ่านมาการเรียนรู้ภาษาอังกฤษของคนไทยเน้นไปที่การท่องจำหลักไวยากรณ์และคำศัพท์ ทำให้ผู้เรียนยังไม่สามารถใช้ภาษาอังกฤษกับการสื่อสารได้จริงในชีวิตประจำวัน เราจึงพัฒนาเครื่องมือเพื่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพื่อคนไทยโดยเฉพาะ ให้สามารถสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษได้ในชีวิตจริง

 • ส่งเสริมการเรียนรู้นอกห้องเรียน

  ช่วยลดภาระของคุณครูในการเรียนการสอน อีกทั้งยังเป็นเครื่องมือที่เพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้ของผู้เรียนนอกห้องเรียน ซึ่งผู้เรียนสามารถเรียนได้ด้วยตนเอง ทุกสถานที่ทุกเวลาที่ต้องการ เพื่อแก้ปัญหาการเดินทางไปเรียนและการมีเวลาไม่เพียงพอ

 • เป็นเครื่องมือฝึกทักษะภาษาอังกฤษจนชำนาญ

  ให้ผู้เรียนสามารถฝึกฝนทักษะภาษาอังกฤษได้อย่างเต็มที่และต่อเนื่อง จนทำให้เกิดความชำนาญจนเพิ่มความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษแก่ผู้เรียน โดยที่ผู้เรียนจะได้เรียนแบบเป็นส่วนตัว เหมือนมีครูสอนตัวต่อตัว ทำให้กล้าฝึกออกเสียง ฝึกคิดฝึกใช้มากขึ้น จึงสามารถช่วยแก้ปัญหาการขาดความมั่นใจในการใช้ทักษะภาษาอังกฤษของผู้เรียนได้

 • สร้างการเรียนรู้ตามธรรมชาติ

  เป็นการเรียนรู้ตามแบบพฤติกรรมธรรมชาติของมนุษย์ ซึ่งเป็นวิธีการแบบแม่สอนลูกในการใช้ภาษา จึงทำให้ผู้เรียนสามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้เสมือนการใช้ภาษาไทยในชีวิตประจำวัน

 • ส่งเสริมการเรียนรู้อย่างเสมอภาค

  ส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษอย่างมีคุณภาพและเท่าเทียม เพื่อลดความเหลื่อมล้ำในการได้รับโอกาสทางการศึกษา จากหลายๆปัญหา เช่น เด็กในชนบทที่ไม่สามารถเข้าถึงเทคโนโลยีการสอนที่ทันสมัย เด็กยากจนที่ไม่มีทุนทรัพย์ในการเรียนกวดวิชาเพิ่มเติม เด็กที่อาศัยในถิ่นทุรกันดารไม่มีบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในการถ่ายทอดทักษะภาษาอังกฤษให้แก่ผู้เรียน ทางทีมผู้พัฒนาของเราจึงคิดค้นเครื่องมือนี้เพื่อสร้างความเสมอภาคให้กับคนไทย ในการเข้าถึงการเรียนรู้ภาษาอังกฤษอย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้ภาษาอังกฤษไม่ใช่เรื่องไกลตัวอีกต่อไป

จุดเด่นที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้

สามารถใช้งานได้ทั้งแบบพึ่งอินเทอร์เน็ตและไม่พึ่งอินเทอร์เน็ต เนื้อหาบทเรียนไม่ตายตัว ปรับเปลี่ยนไปตามความสามารถของผู้เรียน

มีการใช้งานที่ง่ายไม่ซับซ้อน มีคำอธิบายประกอบเป็นภาษาไทย ผู้เรียนสามารถใช้งานได้แม้ไม่มีความรู้พื้นฐานด้านคอมพิวเตอร์มาก่อน

โปรแกรมมีการทำงานโดยใช้ระบบ AI ที่สามารถวิเคราะห์ความสามารถของผู้เรียน แล้วออกแบบเนื้อหาให้เหมาะสมกับผู้เรียนคนนั้นโดยเฉพาะ

 

ระบบ AI จะจดจำเนื้อหาที่เรียน เมื่อถึงเวลาที่เหมาะสมก็จะนำเนื้อหาที่เคยเรียนไปแล้วมาทบทวน ทำให้ผู้เรียนไม่ลืม และจำเนื้อหาที่เรียนได้ในระยะยาว

เพียงติดตั้งในคอมพิวเตอร์ของผู้เรียน
ก็สามารถเรียนที่ไหนเวลาใดก็ได้ ประหยัดเวลาในการเดินทาง เรียนได้ด้วยตนเอง จัดการเวลาของตัวเองได้

เนื้อหาที่เรียนรวบรวมมาจากคำศัพท์ที่สำคัญที่สุดที่ในชีวิตประจำวัน จึงครอบคลุมในการพัฒนาภาษาอังกฤษให้กับผู้เรียนได้ในทุกระดับการเรียนรู้

ขั้นตอนการสอนของ Speed English

image
image
image
image

ส่วนการเรียนการสอน

 

 

เนื้อหาบทเรียนของโปรแกรมเขียนขึ้นด้วยโปรแกรมกราฟิก ประกอบด้วยภาพ ภาพเคลื่อนไหว และมัลติมีเดียอื่นๆ

 

 

โปรแกรมมีบทเรียนที่ครอบคลุมเนื้อหาในการฝึกทักษะด้านต่างๆ โดยมีตัวอย่างประกอบเพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจวิธีการนำไปใช้งานจริง

 

 

โปรแกรมมีแบบฝึกหัดประเภทเลือกคำแปลเป็นภาษาไทย

 

 

โปรแกรมมีแบบฝึกทักษะการเลือกคำบรรยายเป็นภาษาอังกฤษที่สอดคล้องกับภาพหรือภาพเคลื่อนไหว เพื่อให้ผู้เรียนมีความเข้าใจในการเลือกการเชื่อมโยงให้ถูกต้อง

 

 

โปรแกรมมีแบบฝึกทักษะด้านคำศัพท์หลากหลายรูปแบบ เช่น เติมคำในช่องว่าง จัยคู่คำศัพท์กับคำแปล จับคู่ภาพให้ตรงกับคำศัพท์

 

 

โปรแกรมมีบทเรียนด้านไวยากรณ์และกิจกรรมแบบทดสอบความเข้าใจที่หลากหลาย มีการสรุปเนื้อหาสาระสำคัญเพื่อให้เข้าใจง่าย

 

 

โปรแกรมมีแบบฝึกการเรียงวลีหรือคำที่กำหนดให้มาเติมลงในประโยคให้สมบูรณ์ เพื่อฝึกทักษะด้านการวางโครงสร้างประโยคของผู้เรียน

 

 

โปรแกรมมีส่วนฝึกอ่านแบบมีปฏิสัมพันธ์ (Interactive Reading) โดยให้ผู้เรียนเลือกว่าประโยคใดควรเป็นประโยคถัดไปในบทสนทนาหรือในเนื้อเรื่อง เพื่อกระตุ้นให้ผู้เรียนคิดตามอย่างต่อเนื่อง

 

 

บทเรียนด้านการอ่านและการฟังของโปรแกรม มีเสียงผู้อ่านแบบอเมริกันเป็นเจ้าของภาษาโดยตรง เพื่อให้ได้สำเนียงและการออกเสียงที่ถูกต้อง

 

โปรแกรมสามารถบันทึกเสียงของผู้เรียนผ่านไมโครโฟนและเปรียบเทียบให้เห็นรูปแบบของกราฟแสดงคลื่นความถี่ของเสียง โดยเทียบกับเสียงต้นฉบับในโปรแกรมได้

 

โปรแกรมมีเกมที่กระตุ้นให้ผู้เรียนต้องการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง โดยในระหว่างการเล่นเกมผู้เรียนจะได้รับความรู้ภาษาอังกฤษไปพร้อมกับความเพลิดเพลิน

 

โปรแกรมมีบททดสอบในรูปแบบกิจกรรม พร้อมมีคำตอบที่ถูกต้องเฉละและสรุปคะแนนทันทีที่ทำการทดสอบ เพื่อตรวจสอบความเข้าใจและการพัฒนาของผู้เรียน

ระบบรายงานผล

image

ระบบรายงานผล สำหรับตรวจสอบผลการเรียน

โปรแกรมมีระบบรายงานผลให้ผู้เรียน ผู้ปกครอง อาจารย์ผู้สอน และผู้บริหารองค์กร สามารถตรวจสอบผลการเรียนได้ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา

image

เก็บสถิติการเรียนรู้ในรูปแบบ Microsoft Excel

โปรแกรมมีระบบเก็บสถิติการเรียนรู้ของผู้เรียนแต่ละคนอย่างละเอียดในรูปแบบ Microsoft Excel แล้วนำสถิติที่ได้นั้นมาปรับการทบทวนเนื้อหาไปตามผู้เรียนที่แตกต่างกันไปในแต่ละคน

แสดงรายละเอียดผลคะแนน ระดับที่เรียน และจำนวนชั่วโมงเรียนของนักเรียนแต่ละคน

กราฟแสดงความก้าวหน้าและพัฒนาการด้านภาษาอังกฤษของผู้เรียน ในทุกช่วงเวลาที่เข้าใช้งานโปรแกรม

แสดงรายละเอียดของรายการคำศัพท์์ที่ผู้เรียนศึกษาไปแล้ว

 

แสดงรายละเอียดของรายการกฎไวยากรณ์ที่ผู้เรียนศึกษาไปแล้ว

แสดงอันดับเทียบกับห้องเดียวกัน ระดับชั้นเดียวกัน และจังหวัดเดียวกันได้

ส่งรายงานผลการเรียน ให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องทางอีเมลได้

Copyright © 2015 quality . All Rights Reserved . Design by W3layouts