Speed English

โปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษผ่านคอมพิวเตอร์ ซึ่งจะเป็นเครื่องมือที่ช่วยพัฒนาการเรียนรู้ภาษาอังกฤษของคนไทยให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
ภายในโปรแกรม Speed English มีเทคโนโลยี AI (ปัญญาประดิษฐ์) เป็นกลไกสำคัญในการช่วยวิเคราะห์และประมวลผล
หาผลลัพธ์ที่ดีที่สุดมาช่วยในการพัฒนาทักษะของผู้เรียน

 

ลงชื่อเข้าสู่ระบบ

News & Article

AI + Speed English

จดจำรายละเอียดผู้เรียน

จดจำรายละเอียดของผู้เรียน เช่น รูปแบบการตอบคำถาม เวลาที่ใช้ในการตอบถูกตอบผิดมากน้อยเท่าใด

เลือกบทเรียนที่เหมาะสม

เลือกบทเรียนที่เหมาะสมกับผู้เรียน
โดยไม่ให้เนื้อหาในแบบฝึกยากหรือง่าย
จนเกินไป

วิเคราะห์การเรียนของผู้เรียน

วิเคราะห์การเรียนเป็นรายบุคคล โดยวิเคราะห์ความสามารถของผู้เรียนว่าถนัดและไม่ถนัดในเรื่องใด

ปรับบทเรียนให้ดียิ่งขึ้น

ปรับบทเรียนให้ผู้เรียนตลอดเวลา เพื่อให้ความสามารถของผู้เรียนมีการพัฒนาขึ้นเรื่อยๆอย่างต่อเนื่อง

 

Featured Services

pre-test

ทดสอบความรู้พื้นฐานทางด้านภาษาอังกฤษของผู้เรียนว่าอยู่ในระดับใด
เพื่อนำผลที่ได้ไปพิจารณา
เลือกระดับที่จะเริ่มต้นเรียน

demo

ท่านสามารถทดลองใช้โปรแกรม
Speed English ได้ ผ่านทางตัวอย่างโปรแกรมในรูปแบบ Demo
คู่มือการติดตั้ง Demo คลิก

brochure

ท่านสามารถดาวน์โหลด
เอกสารแนะนำโปรแกรม เพื่อศึกษา
รายละเอียดเกี่ยวกับโปรแกรมเพิ่มเติม

จำและเข้าใจ โดยไม่ต้องท่อง เมื่อผู้เรียนเรียนกับโปรแกรม Speed English อย่างต่อเนื่อง
ผู้เรียนจะสามารถจำและเข้าใจเนื้อหาได้โดยอัตโนมัติ เพราะระบบ AI จะช่วยให้ผู้เรียนได้รับการทบทวนเนื้อหาอย่างสม่ำเสมอ
ให้สิ่งที่เรียนเข้าไปอยู่ในระบบความจำระยะยาว ทำให้ผู้เรียนไม่ลืมเนื้อหาที่เรียนไปแล้ว และสามารถจดจำเนื้อหาได้โดยไม่ต้องท่อง

ปัญหาการขาดทักษะทางด้านภาษาอังกฤษนั้นไม่ควรถูกเพิกเฉย เพื่อให้ก้าวทันในระดับนานาชาติ พร้อมทั้งพัฒนาประเทศของเราให้เป็นที่ยอมรับในเวทีโลก Speed English จึงให้ความสำคัญอย่างจริงจังในการพัฒนานวัตกรรม ที่จะมาเป็นเครื่องมือในการช่วยพัฒนาทักษะทางด้านภาษาอังกฤษของคนไทย ให้มีประสิทธิภาพ นำไปใช้ได้จริง ทันต่อการแข่งขันที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

เพิ่มเพื่อน

Copyright © 2015 quality . All Rights Reserved . Design by W3layouts